La proposta de l'Eva és íntima, suggerent i espiritual.​

 

La cal·ligrafia Zen li ofereix un marc conceptual basat en el buit, l'infinit i la unitat.

La concepció taoista que la immortalitat consisteix en el canvi etern impregna el seu pensament i li proporciona la idea d'infinitud, allò que no comença ni acaba, i que més endavant anomena Traç infinit.

Investiga els propis límits i ho presenta en un marc estètic on la bellesa es troba en la imperfecció, alllò que és mutable i humil. És la bellesa en lo no convencional". Des d'aqui acull moviment i pintura per donar lloc a el que és desconegut.

Eva's proposal is intimate, suggestive, and spiritual.

 

Zen calligraphy gives her a conceptual framework based on emptiness, infinity, and unity.

The Taoist conception that immortality consists of eternal change permeates her thinking and provides her with the idea of ​​infinity, what does not begin or end, and what she  calls Infinite Stroke.

 

She investigates her own limits and presents them in an aesthetic framework where the beauty lies in imperfection, that which is mutable and humble. It is the beauty of the unconventional. From here she welcomes movement and painting to give rise to the unknown.